Privacy Policy

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ SBUYSMS ทาง SBUYSMS มีความตระหนักอย่างยิ่งในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล เมื่อคุณได้เริ่มใช้บริการ เว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงประเภทของข้อมูล ที่เรารวบรวมเก็บและประมวลผล พร้อมให้สิทธิ์คุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือไม่ก็ตาม
ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมา
โดยผู้ถือครอบครองข้อมูลหรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SBUYSMS เก็บรวบรวมจากคุณ
1.1.1 ชื่อ*
1.1.2 นามสกุล*
1.1.3 อีเมล*
1.1.4 เบอร์โทรศัพท์*

1.2 ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับบุคคลและนิติบุคคล
1.2.1 ชื่อ* (บุคคลธรรมดา)
1.2.2 นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)
1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)
1.2.4 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)
1.2.5 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)
1.2.6 เอกสารสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)
1.2.7 เอกสารสำเนา ใบ ภ.พ.20 (นิติบุคคล)
1.2.8 ที่อยู่* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
1.2.9 เบอร์โทรศัพท์* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
1.2.10 อีเมล* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
1.3 ข้อมูลการทำธุรกรรมรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินจากคุณและรายละเอียดการสั่งซื้อที่คุณได้ซื้อบริการจาก SBUYSMS

2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 SBUYSMS จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ SBUYSMS เท่านั้น
2.2 SBUYSMS ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ SBUYSMS ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม (Third-party)

3.1 SBUYSMS จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเด็ดขาด
3.2 SBUYSMS จะพิจารณาการร้องขอเปิดเผยข้อมูลหากกรณีมีกฎหมายบังคับใช้

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้
4.2 SBUYSMS จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น
หรือตามกฎหมายหรือเท่าที่ มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้
4.3 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
4.4 ใช้ SSL เข้ารหัสแบบ 256 bit (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูล
4.5 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดย SBUYSMS กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัว

5. การขอใช้สิทธิของท่านตามหลักกฎหมาย

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายท่านสามารถขอใช้สิทธิในการลบ แก้ไข โอน ตลอดจนอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตามที่ SBUYSMS จัดเก็บไว้ โดยเมื่อมีการยื่นคำร้อง เราจะดำเนินการให้ท่านทันที ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ โดยท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 ดังนี้
  • สิทธิขอถอนความยินยอม
  • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล
  • สิทธิในการขอให้โอนถ่ายข้อมูล
  • สิทธิขอคัดค้าน
  • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
  • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  • สิทธิร้องเรียน

6. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ SBUYSMS ได้ดังต่อไปนี้
65/6 ม.4 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
sbuysms@gmail.com
https://www.sbuysms.com/
08-4185-8733